జాతిరత్నాలు (2021)


Rating
Žánry
Drama
Doba zpracování
2h 25min
Režisér

Synopse

Srikanth and his friends Sekhar and Ravi head to the city in pursuit of some izzat. Once there, they realise that maybe they were better off back home in Jogipet.

Sledování titulu జాతిరత్నాలు: kde sledovat?

Aktuálně máte možnost sledovat "జాతిరత్నాలు" streaming u Amazon Prime Video.

Lidé, kteří měli rádi జాతిరత్నాలు, měli také rádi