ജോജി (2021)


Rating
Žánry
Drama
Doba zpracování
1h 53min

Synopse

Joji, an engineering dropout and the youngest son of a rich family lives with his aspirations of becoming super wealthy. Driven by greed and blind ambition, he decides to execute his plans following an unexpected event in the family.

Sledování titulu ജോജി: kde sledovat?

Aktuálně máte možnost sledovat "ജോജി" streaming u Amazon Prime Video.

Lidé, kteří měli rádi ജോജി, měli také rádi

Drishyam 2
சூரரைப் போற்று
Master
AK vs AK
Irul
ചാര്‍ലി
Tom Clancy: Bez výčitek
జాతిరత్నాలు
மாறா
ജോസഫ്
ജെല്ലിക്കെട്ട്
Podivínka