സൂഫിയും സുജാതയും (2020)

FELFEDEZÉS

സൂഫിയും സുജാതയും nem érhető el a kedvenc videoszolgáltatójánál? Találjon valamit mást, amit szívesen megnézne!

Indítás most

Értékelés
Műfajok
Dráma
Időtartam
}h min

Szinopszis

Sufiyum Sujathayum is a unique love story, that revolves around Rajeev and Sujatha, a married couple who flies to Dubai to attend the last rites of Sujatha's ex-lover, a Sufi priest. Aditi Rao Hydari essays the titular character Sujatha in the movie, which features Jayasurya in the role of her husband Rajeev.

സൂഫിയും സുജാതയും adatfolyam: hol látható online?

Jelenleg a(z) "സൂഫിയും സുജാതയും" online megtekinthető itt: Amazon Prime Video.

Hasonló a സൂഫിയും സുജാതയും