High & Low The Worst X

High & Low The Worst X

(2022)

Original Title: HiGH&LOW THE WORST X

Watch Now

Streaming in:

Stream

Synopsis

Fists fly when Oya High’s street fighters defend themselves from a three-school alliance of brawlers.

High & Low The Worst X - watch online: streaming, buy or rent

Currently you are able to watch "High & Low The Worst X" streaming on Netflix.

Videos: Trailers, Teasers, Featurettes

Trailer Preview Image
Trailer Preview Image

Genres

Drama, Crime, Mystery & Thriller, Action & Adventure

Runtime

1h 59min

Age rating

15

Cast

Kazuma Kawamura
Hanaoka Fujio
Hokuto Yoshino
Takagi Tsukasa
Nakamoto Yuta
Suzaki Ryo
Ryoki Miyama
Amagai Kouhei
Goki Maeda
Todoroki Yosuke
Fuju Kamio
Nakagoshi Dai
Ryuji Sato
Nishikawa Yasushi
Atsushi Arai
Shida Kenzo
Ikuya Naganuma
Sabou Amahisa
Uekiya Satoshi
Yokoyama Kiyoshi
Ken Nakajima
Nakaoka Shohei
Win Morisaki
Sakata Motoaki
Akihisa Shiono
Odajima Yuken
Aoi Yo
Sawamura Seiji
Shin Koyanagi
Jinkawa Eimei