Season 1

American Born Chinese - Season 1

(2023)

Watch Now

Streaming in:

Streaming, rent, or buy American Born Chinese – Season 1:

Currently you are able to watch "American Born Chinese - Season 1" streaming on Disney Plus.

8 Episodes

Genres

Action & Adventure, Comedy, Science-Fiction, Fantasy

Runtime

34min

Cast

Yann Yann Yeo
Christine Wang
Chin Han
Simon Wang
Daniel Wu
Sun Wukong / The Monkey King
Ke Huy Quan
Freddy Wong
Jim Liu
Wei-Chen
Ben Wang
Jin Wang
Poppy Liu
Princesse Iron Fan
Stephanie Hsu
Shiji Niangniang