All About Lily Chou-Chou

All About Lily Chou-Chou

(2001)

Original Title: リリイ・シュシュのすべて

Watch Now

Streaming in:

Stream

Synopsis

Charts the troubled teenage years of students Yūichi Hasumi and Shūsuke Hoshino, exploring the shifting and complex power dynamics of their relationship against the backdrop of Yūichi's love for the dreamy and abstract music of fictional pop star Lily Chou-Chou.

All About Lily Chou-Chou - watch online: streaming, buy or rent

Currently you are able to watch "All About Lily Chou-Chou" streaming on Netflix.

Videos: Trailers, Teasers, Featurettes

Trailer Preview Image
Trailer Preview Image
Trailer Preview Image

Genres

Drama, Romance, Mystery & Thriller, Crime, Music & Musical

Runtime

2h 26min

Age rating

16+

Cast

Hayato Ichihara
Yūichi Hasumi
Shugo Oshinari
Shūsuke Hoshino
Yu Aoi
Shiori Tsuda
Ayumi Ito
Yōko Kuno
Takao Osawa
Tabito Takao
Ryo Katsuji
Terawaki Shioske
Tomohiro Kaku
Masashi Tadano
Issey Takahashi
Ikeda Senpai
Kazusa Matsuda
Sumika Kanzaki
Takahito Hosoyamada
Kentarō Sasaki
Chiyo Abe
Shizuko Hasumi
Izumi Inamori
Izumi Hoshino
Anri Ban
Noriko Izawa
Takako Baba
School Nurse
Yoji Tanaka
Teru Onda
Yoriko Kitahara
Masumi Shōji
Kaori Fujii
School Nurse
Tetsu Sawaki
Retsuya Inubushi