ఈ నగరానికి ఏమైంది?

ఈ నగరానికి ఏమైంది? (2018)

FELFEDEZÉS

ఈ నగరానికి ఏమైంది? nem érhető el a kedvenc videoszolgáltatójánál? Találjon valamit mást, amit szívesen megnézne!

Indítás most

Értékelés
Műfajok
Dráma, Komédia
Időtartam
}h min

Szinopszis

Four friends, with a bittersweet history, get drunk and embark on a journey to Goa . On the trip, they lose an expensive ring which threatens to derail one of their's engagement. They end up confronting one another and their own fears, as they enroll in a short film making competition in Goa to try and win the prize money for the ring.

ఈ నగరానికి ఏమైంది? adatfolyam: hol látható online?

A(z) "ఈ నగరానికి ఏమైంది?" megvásárolható a(z) Apple iTunes szolgáltatónál letöltésként vagy online kibérelhető itt: Apple iTunes.

Hasonló a ఈ నగరానికి ఏమైంది?