Season 1

American Born Chinese - Season 1

(2023)

Watch Now

Streaming in:

Streaming, rent, or buy American Born Chinese – Season 1:

Currently you are able to watch "American Born Chinese - Season 1" streaming on Disney Plus.

8 Episodes

Rating

JustWatch Rating 77%
IMDB 7.1 (5k)

Genres

Action & Adventure, Comedy, Science-Fiction, Fantasy

Runtime

34min

Cast

Ben Wang
Jin Wang
Yann Yann Yeo
Christine Wang
Chin Han
Simon Wang
Ke Huy Quan
Jamie Yao / Freddy Wong
Jimmy Liu
Wei-Chen
Sydney Taylor
Amelia Taylor
Daniel Wu
Sun Wukong / The Monkey King
Michelle Yeoh
Guanyin