Servant of the People - Season 3

(2019)

Watch Now

Streaming in:

3 Episodes


Genres

Comedy

Runtime

55min

Cast

Volodymyr Zelenskyy
Vasiliy Petrovich Goloborodko
Stanislav Boklan
Yuriy Ivanovich Chuyko
Yevgeniy Koshevoy
Sergey Mukhin
Nataliia Sumska
Maria Goloborodko
Victor Saraykin
Petr Goloborodko
Olena Kravets
Olga Mischenko
Yury Krapov
Mikhail Sanin

Streaming, rent, or buy Servant of the People – Season 3:

Currently you are able to watch "Servant of the People - Season 3" streaming on Netflix.