பரியேறும் பெருமாள்பரியேறும் பெருமாள்

பரியேறும் பெருமாள் (2018)

지금 시청하기

찾아보기

பரியேறும் பெருமாள் 좋아하는 비디오 서비스에서 사용할 수 없습니까? 원하는 다른 것을 찾으십시오!

지금 시작해 보세요

장르
드라마
재생 시간
2시간 35분

출연진

Kathir
Pariyerum Perumal
Anandhi
Jothi Mahalakshmi
G. Marimuthu
Jothi Mahalakshmi's Father
Lijeesh
Sankaralingam
Shanmugarajan
Kathir's Fake Father
Lizzie Antony
College Professor
Karate Venkatesan
'Thatha' Maistry

시놉시스

A law student from a lower caste begins a friendship with his classmate, a girl who belongs to a higher caste, and the men in her family start giving him trouble over this.

பரியேறும் பெருமாள் 보기 - 스트리밍, 구매, 대여

현재 Amazon Prime Video 에서 "பரியேறும் பெருமாள்" 스트리밍 서비스 중입니다.

பரியேறும் பெருமாள்와(과) 비슷한

பேரன்பு
바이러스
툼바드
Interrogation
잘리카투
ஜோக்கர்
அருவி
ಲವ್ Mocktail
துருவங்கள் பதினாறு
మహానటి
Section 375
A Death in the Gunj