The Way of the Househusband - Season 1

(2021)

Original Title: 極主夫道

Watch Now

10 Episodes


Genres

Comedy , Crime , Drama , Romance , Animation , Action & Adventure

Runtime

17min

Cast

Kenjiro Tsuda
Tatsu (voice)
Shizuka Itoh
Miku (voice)
Kazuyuki Okitsu
Masa (voice)
Yoshimasa Hosoya
Torajirou (voice)
Atsuko Tanaka
Hibari Torii (voice)
Mao Ichimichi
Gin (voice)
Jun Fukushima
Young yakuza lieutenant (voice)
Kimiko Saito
The chairperson of Tatsu's neighborhood committee (voice)
Hochu Otsuka
Former yakuza boss (voice)
Masashi Nogawa
Policeman 1 (voice)
Junichi Yanagita
Policeman 2 (voice)

Streaming, rent, or buy The Way of the Househusband – Season 1:

Currently you are able to watch "The Way of the Househusband - Season 1" streaming on Netflix.

People who liked The Way of the Househusband also liked