Story of Yanxi Palace - Season 1 (2018)

Original Title: 延禧攻略

DISCOVER

Story of Yanxi Palace not available on your favorite video service? Find something else you'll like!

Start now

70 Episodes

Videos: Trailers, Teasers, Featurettes


Genres
Drama, Romance

Cast

Wu Jinyan
Wei Yingluo
Nie Yuan
Aisin-Gioro Hongli
Charmaine Sheh
Hoifa-Nara Shushen
Qin Lan
Fucha Rongyin
Xu Kai
Fucha Fuheng
Wang Yuanke
Su Jinghao
Tan Zhuo
Gao Ningxin
Zhang Jiani
Niohuru Chenbi
Su Qing
Hitara Erqing
Lian Shumei
Keliyete Ayan
Yao Hong
Aisin-Gioro Hongzhou
Li Chun'ai
Nalan Chunxue
Song Chunli
Empress Dowager Chong Qing
Xu Baihui
Concubine Yi
Sookie Pan
Noble Lady Jia

Streaming, rent, or buy Story of Yanxi Palace – Season 1:

Currently you are able to watch "Story of Yanxi Palace - Season 1" streaming on Rakuten Viki or for free with ads on Tubi TV, Rakuten Viki. It is also possible to buy "Story of Yanxi Palace - Season 1" as download on Amazon Video.

People who liked Story of Yanxi Palace also liked