Currently available on 7 streaming services.

The Untamed - watch online: streaming, buy or rent

Currently you are able to watch "The Untamed" streaming on Netflix, Amazon Prime Video, Rakuten Viki, Netflix basic with Ads, Amazon Prime Video with Ads or for free with ads on Rakuten Viki, KoreaOnDemand, Amazon Prime Video with Ads. It is also possible to buy "The Untamed" as download on Amazon Video.

Cast

Xiao Zhan
Wei Wuxian
Wang Yi Bo
Lan Wangji
Wang Zhuocheng
Jiang Cheng
Xuan Lu
Jiang Yanli
Meng Ziyi
Wen Qing
Liu Haikuan
Lan Xichen
Zhu Zanjin
Jin Guangyao
Yu Bin
Wen Ning
Qi Peixin
Jin Ling / Jin Rulan
Zheng Fanxing
Lan Sizhui
Guo Cheng
Lan Jingyi
Wang Haoxuan
Xue Yang
Song Jiyang
Xiao Xingchen
Bowen Li
Song Lan
Cao Yuchen
Jin Zixuan
Ji Li
Nie Huaisang
Wang Yizhou
Nie Mingjue
Carman Lee Yeuk-Tung
Lan Yi
He Peng
Wen Chao
Feng Ming Jing
Wen Zhuliu
Wang Yifei
Luo Qingyang / Mian Mian
Lu Enjie
Wang Lingjiao
Lu Jianmin
Jiang Fengmian
Zhang Jingtong
Yu Ziyuan
James Huang
Lan Qiren
Xiu Qing
Wen Ruohan
Chen Zhuoxuan
Ah Qing
Cao Junxiang
Ouyang Zizhen
Liu Yinjun
Jin Chan
Yufeng Li
Storyteller
Yue Su
Su Su